Privacy

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die TFS90 verwerkt van haar  deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien u deelneemt aan TFS90 of om een andere reden persoonsgegevens aan TFS90 verstrekt, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de organisatie van het Tourspel TFS90. De functionaris gegevensbescherming, tevens verantwoordelijk voor de deelnemersadministratie, is bereikbaar via e-mailadres: rhendriks@ziggo.nl

2. Welke gegevens verwerkt TFS90 en voor welk doel?
2.1 In het kader van uw deelname worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:
a) initialen en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) e-mailadres (voor zover bekend)

2.2 TFS90 verwerkt de in artikel 2, sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en eventueel e-mailadres worden gebruikt voor contact met betrekking tot het Tourspel TFS90.
b) uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het prijzengeld, af te wikkelen.

Gebruik e-mailadres
Indien u wilt dat uw mailgegevens niet gebruikt worden voor de in artikel 2 sub 2.2 genoemde doeleinden, kunt u dat kenbaar maken aan de onder artikel 1 genoemde functionaris gegevensverwerking.

3. Bewaartermijnen 
3.1 TFS90 verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw deelname en tot maximaal een jaar na afloop van de Tour de France. E-mailadressen worden bewaard tot een deelnemer verzoekt deze te verwijderen.
Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal TFS90 de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren.
In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft TFS90 passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

5. Inzagerecht, verwijdering, klachten en overig vragen
5.1 Via de functionaris gegevensbescherming kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
TFS90 zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien TFS90 uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. TFS90 zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal TFS90 u hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop TFS90 uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan de functionaris gegevensbescherming.

6. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt.